1. มูลค่าและอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ข้อมูลตัวชี้วัด “มูลค่าและอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ”

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ใน พ.ศ. 2562 พบว่า มีมูลค่ารวม 16.88 ล้านล้านบาท เนื่องจากการหดตัวของการส่งออกสินค้า ภาวะการค้าโลกที่ชะลอตัว และค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ส่งผลให้อัตราการขยายตัวร้อยละ 2.4 ชะลอตัวลดลงจาก พ.ศ. 2561 ที่ขยายตัวร้อยละ 4.2 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563) โดยมาจากด้านการใช้จ่าย การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 4.5 และร้อยละ 2.8 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 4.6 และร้อยละ 4.1 ใน พ.ศ. 2561 ตามลำดับ การอุปโภคภาครัฐบาลและการลงทุนภาครัฐ ขยายตัวร้อยละ 1.4 และร้อยละ 0.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.6 และร้อยละ 2.9 ใน พ.ศ. 2561 ตามลำดับ ขณะที่การส่งออกสินค้าและบริการลดลงร้อยละ 2.6 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.3 ใน พ.ศ. 2561 สำหรับด้านการผลิต ภาคเกษตร ขยายตัวลดลงร้อยละ 0.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 5.5 ใน พ.ศ. 2561 ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 2.6 ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 4.0 ใน พ.ศ. 2561 และภาคบริการและอื่นๆ ขยายตัวร้อยละ 4.0 ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 4.8 ใน พ.ศ. 2561 โดยมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.7 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 7.0 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ใน พ.ศ. 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (รายได้) ต่อหัวเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ 243,466.9 บาทต่อคนต่อปี เพิ่มขึ้นจาก 236,815.0 บาทต่อคนต่อปี ใน พ.ศ. 2561 (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563ก)

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 2/2563 (เมษายน-มิถุนายน) ลดลงร้อยละ 12.2 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 2.0 ในไตรมาสที่ 1/2563 (มกราคม-มีนาคม) โดยมีสาเหตุสำคัญจากการลดลงของการส่งออกสินค้าและบริการ การลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชน ขณะที่การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาล และการลงทุนของภาครัฐมีการขยายตัว (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563ข)

มูลค่าและอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) จำแนกตามภาคการผลิต พ.ศ. 2553-2562

หมายเหตุ: p = ค่ารายไตรมาสในปีที่มีค่ารายปีเป็นค่าตัวรวมเบื้องต้น p1 = ค่ารายไตรมาสในเบื้องต้นที่ยังไม่มีค่ารายปี
ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2563ก)

ดาวน์โหลดข้อมูล